Arkiv

Här samlar vi tidigare års vinnare och nominerade bidrag.

2020

Vinnare av Miljöpriset 2020

Trafikförvaltningens chef för hållbar utveckling, Stefan Wallin

100% förnybara drivmedel i SL:s busstrafik

Målet att alla bussar skulle drivas fossilfritt var satt till 2021 men uppnåddes tre år i förtid. Bakgrunden att satsa på nya tekniker och alternativa drivmedel har varit politiskt driven med de mål för förnybara drivmedel som angetts i Region Stockholms miljöprogram, och kopplar även till målen i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Dessutom har det funnits ett stort engagemang från medarbetare, specifikt vid sektionerna Buss och Hållbar utveckling som har arbetat tillsammans i nära dialog med trafikoperatörer.

  • Ett extremt viktigt arbete med imponerade resultat som ger fördelar för både människan och miljön.
  • Att genomföra uppdraget och nå målet innan utsatt tid visar på god planering, idogt arbete och uthållighet samt gott samarbete inom och utanför den egna verksamheten.
  • Ett arbete som ställer stora krav på kunnighet och engagemang inom många områden inte bara inom transport – och miljöområdet.
  • Bidrar stort till miljömålen och har redan initierat andra regioner att ta efter även utanför landets gränser och har drivit omställning i en hel sektor.

Hederspriset 2020

My Holgersson, miljösamordnare, Karolinska Universitetssjukhuset

En envis eldsjäl utöver det vanliga

My Holgersson fick flest röster av alla nominerade bidrag och tilldelas därför Hederspriset. My driver projektet Green Team och hennes engagemang har gjort att verksamheterna har fått in miljötänket både i sitt dagliga arbete, och genom aktiviteter i verksamhetsplanerna. Hon har bland annat bidragit till att minska resandet mellan Karolinska i Solna och Huddinge genom att arbeta för att möten hålls via videolänk. Hon har även arbetat för minskad energiförbrukning, en minskad användning av engångsartiklar, minskat matsvinn på avdelningarna och för att personalen ska åka tåg istället för flyg vid tjänsteresor.

Årets eldsjäl 2020

Maria Wolodarski, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset

Engagerar vårdpersonal i arbetet med miljö och klimat

Maria arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset som Biträdande Överläkare på medicinska enheten Huvud-, hals-, lung-, hudcancer.  I sin yrkesroll har Maria samlat chefer och medarbetare för att tillsammans driva förbättringsåtgärder i miljöarbetet. Under 2019 drev enheten cirka 20 förbättringsåtgärder med miljövinst som exempelvis minskat matsvinn och minskat antal engångsartiklar, vilket också bidrog till att höja verksamhetens kompetens inom miljö, klimat och hälsa. Konceptet har spridits till andra verksamheter på sjukhuset och till andra sjukhus i
landet. Under de två senaste åren har Maria föreläst för medarbetare inom Tema Cancer och vid andra sjukhus runt om i landet om miljö, hälsa och klimat.

2019

Vinnare av Miljöpriset 2019

Södersjukhuset

Måltidskoncept - för patienten och miljön

Södersjukhusets nya måltidskoncept antar ett helhetsperspektiv avseende miljö, kvalitet och hälsa. Det har resulterat i ett minskat matsvinn med över 70 procent jämfört med tidigare måltidssystem och en ökad andel ekologiska livsmedel. Transporter har minskat och matavfallet omvandlas till biogas. Personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan genom att säsongsanpassa menyn. Patienterna är också mer nöjda med maten än tidigare. Det bidrar till flera av Region Stockholms miljömål; minskat matsvinn, ökad andel ekologiska livsmedel och minskad klimatpåverkan.

Hederspriset 2019

Julia Pérez Castro, avdelningsassistent på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Gemom sitt miljöarbete i både stort och smått har hon röstats fram som årets Hederspristagare

Julia Pérez Castro, avdelningsassistent på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, har för sitt miljöarbete i både stort och smått röstats fram som årets Hederspristagare. Med till synes outsinlig kraft inspirerar hon sina medarbetare i arbetet för en bättre och mer hållbar miljö. Tack vare henne har sortering av miljöfarligt avfall blivit bättre och användningen av engångsartiklar minskat betydligt. Inga fler pappersmuggar slängs efter eftermiddagskaffet som nu dricks i porlinsmuggar och engångsvärmekoftorna i pappmaterial är bortplockade ur sortimentet. Istället är det nu koftor av ekologisk bomull som värmer den frusne. Även sortering i personalmatsal och patientkök har förbättrats eftersom Julia finns på plats och ser till att det blir rätt.

Årets Eldsjäl

Bodil Johansson, miljösamordnare på trafikförvaltningen

För sitt arbete med Program Roslagsbanans Utbyggnad.

Bodil Johansson, miljösamordnare på trafikförvaltningen, fick priset som Årets Eldsjäl för sitt arbete med Program Roslagsbanans Utbyggnad. Med engagemang, kreativitet och uthållighet driver hon miljöarbetet på ett sätt som inspirerar både den egna och andra verksamheter. Roslagsbanans utbyggnad omfattar alla delar i trafiksystemet; fordon, depå, stationer, spårutbyggnad, säkerhetshöjande åtgärder och bullerskydd, och miljöperspektivet har funnits med i alla delar. Detta arbete har skett under lång tid i frågor som omfattar allt från klimatarbete till konsekvenser för naturmiljö och ekosystem. Roslagsbanans utbyggnad innebär att fler kan resa kollektivt. Klimatnyttan beräknas till 15 000 ton per år.

2018

Vinnare Miljöpriset 2018

Måltidsenheten vid vårdbolaget Tiohundra AB

Minskat matsvinn med individuell måltidsbeställning

Vinnare av Miljöpriset 2018 blev måltidsenheten vid vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje som lyckats minska matsvinnet med 13 ton under 2017.

En stor del av framgången beror på att sjukhus och äldreboenden numera kan beställa måltidens olika komponenter separat. Under 2017 serverade måltidsenhetens tre tillagningskök 381 000 portioner till de patienter som ligger inne på sjukhuset och till de äldre vid Tiohundras vård- och omsorgsboenden.

Tack vare möjligheten för avdelningarna att beställa protein, kolhydrater och grönsaker var för sig har matsvinnet minskat kraftigt, med 13 ton eller 24 procent, vilket motsvarar 500 000 kronor.

Hederspriset 2018

Trafikförvaltningen

Nytt system för spårövervakning minskar buller

Flest röster och Hederpriset gick till den arbetsgrupp på Trafikförvaltningen som infört ett unikt system för spårövervakning med särskild tonvikt på ljud. Systemet används idag i hela tunnelbanenätet och är kopplad till ett GPS-system. Det är monterat på trafikfordon, vilket ger en direkt information om fel och brister som orsakar spårskrik och annat buller på grund av ojämna spår.

Den direkta och detaljerade informationen ökar möjligheten till snabb och korrekt åtgärd. Systemet leder till minskat buller, förbättrad resekomfort och boendemiljö, liksom kraftigt minskade underhållskostnader.

Årets Eldsjäl

Siv Martini och Helena Ramström på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Unik databas ökar kunskap om läkemedels miljöpåverkan

Priset som Årets Eldsjäl gick till apotekarna Siv Martini och Helena Ramström på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för deras arbete med en databas som ökar kunskapen om läkemedels miljöpåverkan.

Under 2016 överförde Siv Martini informationen från den tidigare broschyren ”Miljöklassade läkemedel” till en fritt tillgänglig, sökbar databas som utvecklas kontinuerligt. Ett tidskrävande arbete som rönt stort intresse runt om i världen och som Helena fortsatt att utveckla efter det att Siv gått i pension.

Databasen är unik i sitt slag där kunskap om läkemedels miljöpåverkan finns samlad på ett och samma ställe. Den sparar tid för förskrivaren och ökar dennes möjlighet att i sin tidspressade vardag även göra bra miljöval.

2017

Vinnare av Miljöpriset 2017

Kamilla Svensson Stockholms läns landsting

Verktyg för effektiv läkemedelshantering och minskad kassation av läkemedel

• Bidrar till att uppnå landstingsövergripande målen i miljöprogrammet

• Kan effektivisera läkemedelshanteringen –kontroll över inköp, hantering och kassering.

• Ökar patientsäkerhet, förbättrar arbetsmiljö och minskar kostnader

• Optimerat läkemedelsbeställningar; under tre år inlämnades läkemedel till ett värde av 550 tkr och läkemedel till ett värde av 370 tkr återanvändes. Ex från Rättspsykiatri Vård Stockholm (SLSO)

• Mer än halverat läkemedelskassationen (2016 jmf med 2012).

• Idogt arbete utöver sitt ordinarie uppdrag

Hederspristagare 2017

Foto -och servicegruppen på Södersjukhuset AB

För filmen ”Burkskurk” – om hantering av vårdens specialavfall

De fick flest röster och vann därmed ”folkets röst” och Hederspriset.

​ https://vimeo.com/121973420 ​

 

Årets eldsjäl 2017

Åke Alexandersson, Trafikförvaltningen

Bullerskydd för spårtrafik

Juryns motivering:

• Bidrar till att uppnå de landstingsövergripande målen i miljöprogrammet

• Bidrar både till förbättrad folkhälsa och till kollektivtrafikens viktigaste miljömål, att bibehålla/öka marknadsandelen jämfört med bilen.

• Kostnadseffektivisering (ca 50% av kostnaden jämfört med konventionell bullerskärm) – vilket sparat minst 200 mkr på Saltsjöbanan och Roslagsbana

• Undviker barriäreffekter i landskapet

• Minskar attraktiviteten för klotter

2016

Vinnare av Miljöpriset 2016

Tågdepån i Älvsjö

En ny metod för att avisa pendeltåg vintertid har minskat behovet av uppvärmningen i Älvsjödepån. Tidigare uppvärmd volym var 18 900 kubikmeter och med hjälp av luftbälgar värms endast 2 500 kubikmeter upp. Avisningen sker nu på halva den tiden som det tidigare tog att avisa ett tåg.

Den nya metoden har löst ett komplicerat problem och gjort pendeltågstrafiken mer driftsäker under vintertid. Genom att utföra denna åtgärd effektiviserades inte bara avisningen utan kostnaden för uppvärmning och elenergi minskades med totalt ca: 500 000 kr/år. Detta medförde en minskad CO2 belastning motsvarande ca: 50 ton/år.

- bidrar till att uppnå målen i miljöprogrammet
- metoden har löst ett komplicerat problem och gör pendeltågstrafiken driftsäkrare under vintertid
- metoden minskar energiåtgången för avisning av pendeltåg med ca 50 procent
- medarbetare har på ett innovativt sätt utvecklat metoden genom att använda en idé från en konstruktion för tak och överföra den till avisning av pendeltåg
- metoden har förenklat arbetet för flera personalkategorier
- idén går att sprida
- arbetssättet sparar pengar i form av energikostnader och arbetstid
- metoden har förbättra arbetsmiljön

Hederspristagare 2016

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Hederspriset gick i år till barnintensivvårdsavdelningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, för sitt nya arbetssätt med personliga patientnära hurtsar som minskar engångsmaterial.

Priset togs emot av Lotta Law, och Birgitta Eriksson, båda barnsköterskor på avdelningen. Det nya arbetssättet med personliga patienthurtsar har minskat smittspridning och mängden avfall. Besparingen av materialkostnader under 2015 blev en och en halv miljon kronor.

Årets eldsjäl 2016

Marie Aronsson, Södersjukhusets anestesiavdelning

Priset som 2016 års eldsjäl tilldelades Marie Aronsson, undersköterska och miljöombud på Södersjukhusets anestesiavdelning. Hon belönas för sin mångåriga kamp mot giftiga ftalater i pvc-produkter.

Genom Marie Aronssons arbete har två ohälsosamma produkter fasats ut per år i samarbete med SLL Upphandling och målet för 2016 är redan uppnått.

2015

Vinnare av Miljöpriset:

Rederi AB Ballerina

Vinnare av 2015 års Miljöpris blev det världsunika batteridrivna elfartyg som trafikerar SL:s pendelbåtslinje Sjövägen.

Fartyget, byggt för ren batteridrift, är tillgänglighetsanpassat, tystgående och drivs av två elmotorer och ett batteri som laddas med miljöel. I jämförelse med traditionell dieseldrift ger elfartyget en minskning av koldioxidutsläpp med hela 152 ton per år.

- Vi är väldigt stolta över att få priset. Det här fartyget passar perfekt att köra i Stockholms innerstad eftersom det lämpar sig främst för korta sträckor, säger Gustaf Myrsten.

Juryn framhöll i sin motivering att:
- elfartyget bidrar till att uppnå målen i miljöprogrammet
- medför en stor minskning av fossilt bränsle
- båtlinjen är också ett pilotuppdrag som blivit ett gott exempel och
- idén går att sprida.

Hederspristagare:

Heidi Swietlik, Danderyds sjukhus

Hederspriset gick i år till Heidi Swietlik, miljöombud på röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus, som uppmärksammat att många riskavfallsburkar för skärande och stickande material lätt blir överfyllda – med stickskaderisk för personalen som följd.

Med hjälp av en tydlig stoppmarkering som visar hur mycket burken kan fyllas innan den måste stängas och förslutas kan risken undvikas, vilket är positivt både ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Heidi Swietlik kunde själv inte delta under prisutdelningen. Frida Hemmingsson, miljöansvarig på Danderyds sjukhus, tog emot priset och framhöll att hederspriset visar att alla kan bidra till utveckling inom landstinget.

- Vårt pris visar en lite annan sida: Ett miljöombud ser ett problem, kommer på en förbättring och jobbar vidare med att genomföra idén. Många sådana bidrag ger de stora förändringarna, säger Frida Hemmingsson.

 

Årets eldsjäl:

Jan Rapp

Priset som 2015 års eldsjäl tilldelades Jan Rapp, läkare på Sophiahemmet, som har initierat och genomfört ett arbetssätt för att hantera matavfall inom Stockholms läns landsting: sortering av patientmatrester som förvandlas till biogas.

Systemet samlar idag in 6000 ton matrester per år från nio sjukhus. Metoden har sedan starten 2007 ersatt en miljon liter diesel inom transportsektorn med miljövänlig, förnybar biogas. Den har också förbättrat arbetsmiljön och sparat in 170 000 plastsäckar bara på Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus.  Volymen mat som slängs har genom arbetet blivit mätbar.

- Det känns otroligt bra att bli uppmärksammad och få det här priset. Men det jag har gjort är egentligen bara en fortsättning på ett miljöarbete som landstinget i Stockholm har bedrivit i 20 år. Få personer i Sverige och utomlands fattar hur världsunikt arbetet är. Det måste vi ändra på eftersom det enda sättet att lösa klimatproblemet är att lösa det globalt. Vi måste visa att Stockholms läns landsting agerar som en global miljöskola, säger Jan Rapp.

 

2014

Vinnaren av Miljöpriset:

Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka från Capio S:t Görans Sjukhus

Ett stort grattis till Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka från Capio S:t Görans Sjukhus. Så här lyder nomineringen:

Från 2010 har Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka arbetat för att öka förståelsen för anestesiapparatens cirkel med syfte att öka kvalitéten med samtidigt fokus på miljö och kostnad. Modern utrustning har tillsammans med nya medel möjliggjort ett nytt arbetssätt, dessutom har lustgas tagits bort.

Avdelningen arbetar idag standardiserat där man utnyttjar tillfört medel maximalt, vilket minimerar utsläppet. Förbrukningen av inhalationsmedel har halverats. Personalen upplever ökad kunskap och förenklat arbetssätt.

Stellan och Sixten har under åren spridit sin modell genom föreläsningar. Exempel på sjukhus som idag använder modellen är DS, E-tuna, Halmstad, Karlstad, KS Solna, Lidköping, Varberg och Örebro.

Juryn har valt ut denna nominering som vinnare med följande motivering:

- bidrar till att uppnå målen i miljöprogrammet
- metoden är publicerad i fackpress vilket visar på dignitet i nomineringen
- modern utrustning har tillsammans med nya metoder möjliggjort ett nytt arbetssätt, dessutom har lustgas tagits bort
- förbrukningen av inhalationsmedel har halverats
- personalen upplever ökad kunskap och förenklat arbetssätt
- idén går att sprida och har redan spridits
- arbetssättet sparar pengar, förbättrar arbetsmiljö och miljö.

 

Vinnaren av hederspriset:

AISAB Vällingby

Ett stort grattis till AISAB Vällingby som fick flest röster och därmed vann hederspriset i tävlingen om Stockholms läns landstings miljöpris. Nomineringen fick 8680 röster.

Så här lyder AISAB:s nominering: Ambulanspersonal måste i allt större utstäckning göra skiftbyte utanför sin station, t.ex. på sjukhusen. Tidigare har vi åkt taxi eller annat fordon på fossila bränslen. Nu kör Vällingbystationen på 100 % el för dessa personalbyten. I snitt 6,2 mil på enbart el varje dag, året runt. Vi har en ambulans som kör på Biogas och en till är på väg. De ambulanser som går på diesel kör på den miljövänligare APC-dieseln. Personalen är utbildad i eco-drive. Stationen har en solenergianläggning. AISAB är miljöcertifierat ISO 14001.