100% förnybara drivmedel i SL:s busstrafik

Bild nominering TF


Stefan Wallin, Trafikförvaltningen

SL-trafikens bussflotta rullar sedan 2018 till 100 % på förnybara drivmedel. Hälften av alla som åker kollektivt i Sverige varje dag gör det med SL. Oavsett om du reser med buss, tunnelbana eller tåg med SL kan du vara säker på att resorna sker med energi från förnybara källor. För busstrafiken används etanol, biogas, biodiesel (HVO och RME), hybrid- och elfordon. Men det har varit ett långsiktigt arbete – det är 27 år sedan första bussen byttes ut. Målet om andelen förnybara drivmedel har satts i etapper med 25 % 2006, 50 % 2011, 75 % 2016 och 100 % 2021.

Från våren 2017 bestod SL:s bussflotta till 99,95 % av fordon som går på förnybara drivmedel och från och med hösttidtabellen 2018 hade andelen 100 % förnybara drivmedel uppnåtts. Det långsiktiga målet om 100% förnybart har därmed uppnåtts med god marginal tidsmässigt. Även koldioxidutsläppen från busstrafiken minskade med 63 % från 2011 till 2017, samt att kväveoxidutsläppen från busstrafiken under samma tid minskade med 50 % och partikelemissionerna med 48 %.

Trafikförvaltningens arbete för en fossilfri och klimatsmart SL-trafik började redan för ca 30 år sedan. Man har testat svänghjul som lagrar energi, olika batteribussar och även bränslecellsbussar. Dessutom har tester med olika drivmedel genomförts, exempelvis etanol. Bakgrunden att satsa på nya tekniker och alternativa drivmedel har till stor del varit politiskt driven med de mål för förnybara drivmedel som angetts i Region Stockholms miljöprogram, men kopplar även till målen i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Dessutom har det funnits ett stort engagemang från medarbetare, specifikt vid sektionerna Buss och Hållbar utveckling som har arbetat tillsammans i nära dialog med trafikoperatörer.