9. Bodil Johansson – för miljöarbetet i Program Roslagsbanans utbyggnad

Bodil_Johansson2_miljösamordnare
Bodil Johansson nomineras för sin enorma drivkraft och målstyrning i miljöarbetet tillsammans med kollegorna i Team Miljö. Roslagsbanans utbyggnad omfattar alla delar i trafiksystemet; fordon, depå, stationer, spårutbyggnad, säkerhetshöjande åtgärder och bullerskydd, och miljöperspektivet har funnits med i alla delar. Detta arbete har skett under lång tid i frågor som omfattar allt från klimatarbete till konsekvenser för naturmiljö och ekosystem.

Tack vare mycket engagerade medarbetare har till exempel pilotprojekt inom olika miljöområden testats inom ramen för investeringsuppdraget; allt från nya byggmaterial och solceller på teknikhus till salamanderhotell, insektshotell och faunapassager för grod- och kräldjur.

Roslagsbanans utbyggnad innebär i sig en klimatsatsning – resultatet blir att fler kan resa kollektivt. Klimatnyttan beräknas till 15 000 ton per år och miljöåtgärderna har även lett till förbättrad arbetsmiljö.

Det är framför allt miljösamordnare Bodil Johansson som har varit drivkraften bakom miljöarbetet - även om arbetet givetvis har skett tillsammans med övriga miljösamordnare och medarbetare inom RBU och Trafikförvaltningen.