8. Miljöarbetet inom Program Roslagsbanans Utbyggnad

Bild11


Program Roslagsbanans Utbyggnad (RBU) nomineras för sitt föredömliga arbete med miljö- och hållbarhet som ger stor nytta för såväl människors hälsa som naturmiljö. Tack vare mycket engagerade medarbetare har till exempel piloter inom olika miljöområden testats inom ramen för investeringsuppdraget; Allt från nya byggmaterial och solceller på teknikhus till salamanderhotell och insektshotell. Roslagsbanan utgör ett av de projekt inom Region Stockholm som finansieras med gröna obligationer.

Program Roslagsbanans Utbyggnad nomineras för sitt föredömliga arbete med miljö och hållbarhet som ger stor nytta för såväl människors hälsa som naturmiljö. Roslagsbanans utbyggnad omfattar alla delar i trafiksystemet; fordon, depå, stationer, spårutbyggnad, säkerhetshöjande åtgärder och bullerskydd, och miljöperspektivet har funnits med i alla delar. Detta arbete har skett under lång tid i frågor som omfattar allt från klimatarbete till konsekvenser för naturmiljö och ekosystem.

Tack vare mycket engagerade medarbetare har pilotprojekt inom olika miljöområden testats inom ramen för investeringsuppdraget; allt från nya byggmaterial och solceller på teknikhus till salamanderhotell, insektshotell och faunapassager för grod- och kräldjur.

Roslagsbanans utbyggnad innebär i sig en klimatsatsning – resultatet blir att fler kan resa kollektivt. Klimatnyttan beräknas till 15 000 ton per år och miljöåtgärderna har även lett till förbättrad arbetsmiljö.