Miljö- och hållbarhetsperspektiv motiverar tobaksavvänjning

RADGIVARE_Original-PPT


Sluta Röka-Linjen, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Sluta Röka-Linjen har breddat sitt arbete med tobaksavvänjning genom att väva in miljö- och hållbarhetsaspekter. Traditionell tobaksavvänjning brukar annars främst fokusera på de hälsofördelar som det ger individen. Tanken här är att man kan öka motivationen att sluta röka genom att tydliggöra att ett tobaksstopp också bidrar till hållbar utveckling med bättre miljö och sociala villkor där tobaken produceras.

Under 2021 förbereder Sluta Röka-Linjen både informationsmaterial med ett avsnitt om miljö- och hållbarhetsperspektiv och ett material om enbart detta. Ett webbinarium som anknyter till målen i Agenda 2030 kommer att hållas, och i samtal med klienter lyfts frågan om hur miljöaspekter kan motivera till förändring. Genom att lyfta in miljö- och hållbarhetsaspekter i det sjukdomsförebyggande arbetet skapas förutsättningar för en ökad motivation till en livsstil som främjar såväl individen som miljön. Idén går att applicera på andra områden som rör hälsofrämjande levnadsvanor. En minskad tobakskonsumtion bidrar till en minskad klimatpåverkan vilket är i linje med Region Stockholms klimatåtagande.