Bidrag #12 Regionala cykelkansliet sätter fart på cykelplaneringen i länet

131113 SLL HSF
För att minska utsläppen av växthusgaser till netto noll år 2050 bidrar landstinget på olika sätt. Bland annat ska cykelanvändningen i länet ska öka från 5 till 20 % till år 2030 enligt RUFS. Mål anges även i SLL:s miljöprogram, i reg klimatfärdplan och reg cykelplan. Det regionala cykelkansliet inrättades 2016 som stöd för kommunerna att bygga ut cykelvägnätet och därmed öka pendlingsmöjligheterna. På bara två år har cykelkansliets samverkan lett till en mer effektiv cykelplanering i regionen. Utbyggnadstakten av cykelinfrastruktur har nästan fördubblats (2017 plus 40 km), det statliga stödet för åtgärder i det regionala cykelvägnätet har mer än fördubblats och antalet cykelparkeringar vid kollektivtrafik har ökat kraftigt (2017 plus 2 800). Cykelkansliets insatser med information, erfarenhetsutbyte cykelseminarier och utmärkelser inspirerar och driver på engagemanget för cykelfrågor – även utanför länet. Det har sin hemvist på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.