Bidrag #17 Återvinningssystem för att ta tillvara på spillvärme från en kylanläggning

energi2
Ett lyckat energiprojekt vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har lett till ett stabilare kylsystem och bidragit till en energibesparing som gynnar både miljön och ekonomin.
I en av byggnaderna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, med beteckningen R3, bedrivs både klinisk verksamhet och forskning med magnetröntgenkameror. Huset har byggts ut i etapper genom åren och för varje enskilt byggprojekt har man anpassat kyl- och värmesystemet efter det nya behovet som har uppstått utan att se till helheten. Det resulterade i att byggnaden till slut hade tre separata kylsystem och att all spillvärmen från dem leddes upp mot hustaket och blåstes rakt ut i luften.
Inom förvaltningsområdet funderade man ut ett sätt för hur kylsystemen i stället skulle kunna kopplas ihop och hur vi skulle kunna återvinna värmen från dem. Det tog ett och ett halvt år att genomföra förändringarna och sedan sommaren 2017 kan man se vinsterna med det.
Genom att foga samman de olika kylsystemen till ett sammanhållet system och koppla ihop det med det centrala köldbärarnätet på sjukhuset har försörjningen av kyla till byggnaden blivit mer robust. Tidigare kunde ett krånglande kylsystem innebära att en magnetröntgenkamera blev stående. Nu kan verksamheten bedrivas dygnet runt utan risk för avbrott och det är dessutom mer lättunderhållet för driftteknikerna, eftersom det bara är en styranläggning som behöver skötas.