Bidrag #19 Minskad klimatbelastning med 25 % under genomförandet av tunnelbanans utbyggnad

malmlund1
Idag finns mål och krav för begränsade klimatutsläpp från global nivå till regional nivå. Sveriges regering och riksdag har beslutat att Sverige till 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av klimat-gaser. Den framtida utbyggda tunnelbanan kommer under driften att utgöra ett resurseffektivt och klimatsmart resealternativ till fossildrivna färdmedel. Förvaltningen har beslutat att klimatbelastningen ska minska med 25 % under projektets genomförande.
Förvaltningen har på plats en styrning och ett aktivt arbetssätt som leder mot klimatmålet, liksom för att följa upp resultatet. Det finns ett tydligt fokus på att hålla nere kostnader och optimering av anläggningen och att den går hand i hand med reducering av klimatutsläpp. Målet är att ha fokus på klimatarbetet i det optimeringsarbete som genomförs. För att nå målet måste förvaltningen i alla skeden av projektet arbeta med förbättringsåtgärder avseende klimatbelastningen.
Genom ett fokuserat arbete i nuvarande, tidiga projekteringsskeden kring kostnadsreducering med hjälp av kostnads- och klimatkalkyler har flertalet optimeringar genomförts som i olika skeden medfört en minskning av klimatpåverkan i flera skeden och projekt. Exempelvis översiktlig klimatkalkyl för Arenastaden har gett en reducering av klimatpåverkan med 30%.