CEEQUAL som verktyg i Förvaltning för utbyggd tunnelbanas arbete med hållbarhetsfrågor

ceequao_ram214_144
CEEQUAL är ett utvärderingssystem för att bedöma och betygsätta hur anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor. Systemet ska uppmuntra beställare, projektörer och utförare att göra mer än de lagstadgade kraven. Med CEEQUAL lyfts hållbarhet högt upp på agendan.

Redan 2015 tog ledningen på Förvaltning för utbyggd tunnelbana beslutet att CEEQUAL skulle vara en förutsättning för utbyggnadsprojektens hållbarhetsarbete. Sedan dess har projektörer arbetat aktivt med verktyget. Ett mål är att hållbarhet i systemhandlingen ska motsvara minst nivån Very Good (60 procent) i CEEQUAL.

Genom CEEQUAL vill förvaltningen tydliggöra och lyfta projektens arbete med hållbarhetsfrågor, skapa en tydlig struktur och ett gemensamt arbetssätt för frågorna samt öka medvetenheten om och engagemanget bland medarbetare inom projekten och förvaltningen. Genom att arbeta med CEEQUAL vill förvaltningen skapa goda förutsättningar för att kunna leverera en anläggning som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Att använda CEEQUAL är ett led i arbetet att uppnå förvaltningens övergripande mål:
- Attraktiva resor
- Tillgänglig och sammanhållen region
- Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan

Arbetet med CEEQUAL i utbyggnadsprojekten går idag väldigt bra och i dagsläget verkar samtliga projekt nå målen. Nu väntar en större uppföljning av arbetet i projektet. Olika aktiviteter har också utförts kring CEEQUAL. Tunnelbana till Arenastaden har genomfört en utbildningsinsats avseende hållbar utveckling och CEEQUAL.

Projektet genomförde också en workshop med teknikansvariga. Workshopen resulterade i ökad förståelse för vad hållbar utveckling innebär i projektet samt att alla teknikområden berörs och har möjlighet att bidra till arbetet. Workshopen har använts som utgångspunkt för att identifiera aktiviteter till att nå målen