Erica Rodéns engagemang och driv på Förvaltning för utbyggd tunnelbana

ericaroden_214_144
Erica arbetar som hållbarhetsstrateg på Förvaltning för utbyggd tunnelbana där hon driver och sätter de strategiska ramarna för förvaltningens hållbarhetsarbete. Erica är en prestigelös och extremt ambitiös medarbetare. Hon har outtröttlig arbetat med att definiera och få in hållbarhet i alla hörn så det omfattar medarbetare, konsulter och entreprenörer, samt projekten och utbyggnadens olika skeden.

Erica är duktig på att ta fram mål och strategier, något som har varit viktigt då förvaltningen ännu är ung samt arbetar målinriktat. Hon är dessutom alltid öppen för nya förslag och arbetar hela tiden för att förbättra och utveckla hållbarhetsarbetet. Under Ericas tid har förvaltningens arbete utvecklats från att ha ett miljöfokus till ett större fokus på hållbarhetsfrågor, där miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande ligger till grunden för annat arbete. Erica har varit drivande i utformningen av detta.

Erica började sitt arbete på förvaltningen med att bygga upp ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Förvaltningen är nu miljöcertifierad. Hon har därefter bidragit med flera idéer för att skapa förutsättningar för och driva vidare utvecklingsarbetet. Bland annat arbetar utbyggnadsprojekten med klimatkalkyler för stationer och tunnlar. Klimatkalkylerna ska användas som underlag för att möjliggöra för optimeringsarbeten. Målet är att fortsätta arbeta med förbättringsåtgärder för att minska förvaltningens klimatpåverkan.

Förvaltningen arbetar även med att ta fram en plan för resurseffektivitet. Planen ska tydliggöra hur förbättringsarbetet ska se ut under projektering och produktion. Dessutom har förvaltningen utfört en riskanalys med avsikten att identifiera riskmaterial kopplat till socialt ansvarstagande för att framöver kunna ta ställning till arbetet med social hållbarhet i projektering och produktion. Dessa några frågor som Erica har både samordnat och drivit