Folktandvårdens väg till att stoppa gräs och socker i munnen – upphandling av biobaserade tandborstar

Folktandvården miljöpriset nominering 2020


Folktandvården i Stockholms län AB

Folktandvården delar årligen ut flera hundra tusen tandborstar i sitt arbete med att förbättra munhälsan. Genom att ersätta tandborstar av fossil plast med biobaserade alternativ gjorda av bambu och sockerrör kan klimatpåverkan från dessa mer än halveras. Under 2019 uppskattades klimatpåverkan från inköpta tandborstar till över 20 ton koldioxidekvivalenter och 7,5 % av de inköpta tandborstarna var biobaserade. Ett av Folktandvården Stockholms miljömål är att minska klimatpåverkan från plastprodukter samt att arbeta för en hållbar upphandlingsprocess.

En genomtänkt upphandlingsprocess bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion där man ser till produktens påverkan under hela livscykeln. Biobaserade material behöver inte ha en lägre klimatpåverkan än fossil plast om exempelvis odlingen och processandet av råvaran är mycket energikrävande. För att avgöra vilka delar av en tandborstes livscykel samt vilka material som har störst påverkan på klimatet kan en livscykelanalys användas. Folktandvården Stockholm har 2018 och 2020 genomfört upphandlingar av biobaserade tandborstar på ett genomtänkt och faktabaserat sätt med utgångspunkt i en livscykelanalys, och de kravspecifikationer som arbetades fram omfattade produktens hela livscykel.

Folktandvårdens arbetssätt med upphandlingskrav baserade på livscykelanalys och dialog med leverantörer kan användas som inspiration och modell för andra verksamheters upphandlingar.