Förvaltning för utbyggd tunnelbanas arbete för att nå socialt hållbart byggskede

workshop (002)
Utbyggnaden av nya tunnelbanan kommer att medföra en betydande påverkan på människor och miljö. Förvaltning för utbyggd tunnelbana och dess utbyggnadsprojekt har därför ett ansvar i att arbetet med utbyggnaden genomföras på ett hållbart sätt.

Behovet av samordning och utbyte av erfarenheter mellan de olika utbyggnadsprojekten och förvaltningen är stora. Erfarenheter finns även i landstingets övriga organisationer och hos generalkonsulterna för utbyggnadsprojekten. Förvaltningen har därför påbörjat ett utvecklingsarbete kring hur ett socialt hållbart byggskede kan uppnås. Startskottet var en gemensam workshop där aktörer från landstinget, förvaltningen och de olika utbyggnadsprojekten deltog.

Resultat från workshopen har lett till att kriterier tagits fram för vad ett socialt hållbart byggskede innebär. Dessutom framkom ett antal sociala risker som projekten bör ta hänsyn till under byggskedet. Förvaltningen har utifrån detta upprättat en vägledning och handlingsplan som ska fungera som stöd i arbetet att uppnå social hållbarhet i byggskedet i genomförandet av tunnelbaneutbyggnaden och i andra bygg- och anläggningsprojekt inom landstinget. Dokumentet ska även fungera som en utgångspunkt för ett kunskapsnätverk inom landstinget kring social hållbarhet i bygg- och anläggningsprojekt.

Nästa steg är att arbeta vidare med hur detta kan integreras i förvaltningens övriga arbeten samt hur samarbetet med landstinget ska se ut framöver. Förvaltningen har börjat med att integrera vägledningen i arbetet med hållbarhetsstyrning internt och i utbyggnadsprojekten.

Utifrån detta ska projekten aktivt arbete med vägledningen för att ta fram projektspecifika åtgärder som ska vidtas för att uppnå ett socialt hållbart byggskede i enlighet med kriterierna. Status ska redovisas löpande till projekten och en skriftlig slutredovisning av hållbarhetsarbetet ska överlämnas till förvaltningen