Krav på el- och biogasdrivna fordon i transportupphandling

transport


Magnus Hugne, MediCarrier AB

MediCarrier har vid de senaste upphandlingarna av bud- respektive turtransporter ställt krav på vilka drivmedel bilarna ska drivas med. Upphandlingarna omfattar transporter med bud- och turbilar som antingen kör rundor (turbilar) eller som beställs av MediCarriers kunder (budbilar). Kravet i turbilsupphandlingen var att 60 % av fordonen skulle drivas av el eller biogas. I budtransportupphandlingen ställdes kravet att 6 budbilar skulle drivas av el eller biogas. Kraven omfattar även att det ska tankas 100 % biogas i biogasbilarna och ”grön el” i elbilarna.

Att använda el och biogas som drivmedel bidrar till minskade utsläpp av hälsoskadliga partiklar och kväveoxider, samt till lägre bullernivåer. Kraven ger även flera andra positiva effekter som ökad resurshushållning då biogas i stor utsträckning produceras på samhällets avfall som matavfall, gödsel och slam från avloppsreningsverk. Dessutom kan rester från biogasproduktionen återföras till jordbruksmark. Denna restprodukt är viktig inom såväl konventionell som ekologisk odling och kan minska behovet av köpt konstgödsel. Eftersom biogas ofta produceras lokalt så bidrar det till att stärka den nationella försörjningstryggheten för såväl livsmedel som drivmedel.