Målet nått – nio av nio byggnader miljöcertifierade

DSC_3605klar_retusch


Projektavdelning och Förvaltningsavdelning, Locum AB

Locums mål är att vara klimatneutrala 2045 och att minimera negativ påverkan på miljö och hälsa. Locum förvaltar Region Stockholms vårdfastigheter, och arbetar utifrån vetskapen att en fastighet påverkar miljön under alla faser i livscykeln – från råvaruutvinning, under byggnation, förvaltning och ombyggnation till rivnings- och avfallsfasen. Det ska vara tryggt och sunt att vistas i Region Stockholms sjukhus för dagens och morgondagens patienter, personal och besökare.

Ett av verktygen för att nå miljömålen är den svenska miljöcertifieringen Miljöbyggnad. Målet var att miljöcertifiera alla de nio stora strategiska byggprojekten för hälso- och sjukvården i länet. Locum är mycket stolta och glada att det viktiga miljömålet uppnåddes. Certifieringarna är ett kvitto på att de höga ambitionerna nås.

Arbetet bidrar till flera av målen i Region Stockholms miljöprogram 2017–2021, som till exempel att minska energianvändningen och att minska utsläpp av växthusgaser. Flertalet av Miljöbyggnadsprojekten har 35 % lägre energianvändning än vad lagen kräver. Projekten Nya Södertälje sjukhus och Chopin, som är två av dessa Miljöbyggnadsprojekt, har tillsammans bidragit till en årlig energibesparing med totalt 2000 megawattimmar samt en årlig växthusgasreducering med 600 ton koldioxidekvivalenter.