Måltidsansvariga och rätt kost till rätt patient minskar matsvinnet

Linda-Hagdahl-214-243
Genom att se till att rollen måltidsansvarig på SÖS vårdavdelningar beslutades, sitt engagemang och sin kunskap har Linda ökat medvetenheten och kompetensen om betydelsen av rätt kost till rätt patient på SÖS. Rätt kost till rätt patient omfattar utbildning av måltidsansvariga kring kost och kostens betydelse för vården. Detta är en del i arbetet med vårdnäraservice på SÖS och en del i arbetet med att minska matsvinnet och klimatpåverkan från livsmedel och ett arbete för ett Grönare SÖS.

Via aktiv dialog med måltidssansvariga, vårdenhetschefer, nutritionsansvariga sjuksköterskor, kontinuerlig uppföljning av beställda måltider för att säkerställa rätt kost till rätt patient och felaktiga beställningar har andelen E-kost (energi och proteinberikad kost) ökat, felaktiga och missad beställningar minskat. Kompetensen och engagemanget på vårdavdelningar har ökat och mätningar visar att matsvinnet minskat med 10 procent jämfört med 2013, mätt i antal gram matsvinn per serverad portion.