Miljöronder lyfter miljöarbetet på Cane/C-OP Karolinska Solna

avfall_214_144
Miljöinformatörer på Cane/C-OP Karolinska Solna genomför sedan många år miljörond på avdelningen. Den innebär en egenkontroll av verksamheten med fokus riktat mot verksamhetens miljöarbete.
Rent praktiskt innebär ronden att miljöinformatörena går runt på avdelningen och kontrollerar källsortering, specialavfall, kemikaliehantering och utskrivna instruktioner. Miljöinformatörena noterar avvikelser, ser hur genomförda förändringar efterföljs och finner idéer till förbättringar.
Avvikelser som kan åtgärdas på en gång åtgärdas vid ronden av miljöinformatörena, andra rapporteras i Händelsevis.
När så behövs följs miljöronden upp med miljöinformation till alla medarbetare via mail, information på morgonmöten och i vissa fall APT.
Miljörond utförs två gånger i månaden på Cane/C-OP och sätter fart på arbetet samtidigt som kvalitén på miljöarbetet säkras. Resultatet är ett väl fungerande miljöarbete med mätbara resultat och engagerad arbetsgrupp.