Patientnära hurtsar minskar miljöavfall och materialförbrukning

hurts_astridlind_214_1441
En upplevd ökning av intensivvårdspatienter med multiresistenta bakterier gjorde att samtliga patienter som skrevs in på barnintensiven, Astrid Lindgrens barnsjukhus, fick genomgå odling av MRSA/VRE/ESBL. Då screening visade att fler patienter var bärare av multiresistenta bakterier redan vid inskrivning så följde vi gällande hygienrutiner och slängde allt engångsmaterial i patientsalen vid städning efter att patienten blivit utskriven från avdelningen för att inte riskera att smittan skulle föras vidare. Detta medförde ökning av miljöavfall och ökade materialkostnader.

Åtgärd:
Hygiengruppen gjorde ett grundligt arbete med att kartlägga vilken typ av material som behövde finnas patientnära och vad som kunde förvaras utanför patientsalen. Patientbundna hurtsar införskaffades och utrustades med det material som behövdes i det nära vårdarbete inne på patientsalarna.

Då hurtsarna rymmer mindre volymer av material behöver de fyllas på flera gånger under dygnet. Därför infördes ett nytt arbetssätt där man avslutar sitt arbetspass med att fylla på hurtsen så att kommande arbetspass får en komplett hurts.

Resultat:
Åtgärden har medfört att det blivit mindre miljöavfall och risken för smittspridning har minskat. Åtgärden har också lett till en stor besparing av material och minskat kostnaderna med 1,5 miljoner kronor under 2015.