Projekt Green team för att samla chefer, öka förståelsen och driva aktiva insatser för att minska klimatpåverkan i vården

Bild Green team


Projektet Green team, Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheterna inom patientområde (numera Medicinska enheten) Huvud-, hals-, lung-, och hudcancer på Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, startade projekt Green Team 2019. Projektet har genomförts över professionsgränserna och omvårdnadscheferna har under ett år aktivt genomfört förbättringsåtgärder på ett brett antal områden i linje med Hållbarhetsprogram - miljö. Projektet har synliggjort och satt miljöfrågan i fokus och verksamheten har både ökat sin förståelse för miljöfrågorna och minskat sin miljöpåverkan. Projektet har omfattat flertalet mottagningar samt vårdavdelningar.

Miljövinsten ligger i aktiviteterna som har genomförts samt att verksamheterna nu är mer medvetna om de val de gör som påverkar miljön. Green teams fokus har varit att hjälpa varandra över professionsgränser och nyttja varandras kunskaper.Den administrativa tiden ska vara minimal och det viktigaste är det som förbättras i verksamheterna. Det har lett till att cheferna nu ett år efter att projektet startade känner att de har mer kunskap om miljöarbetet, samt är mer bekväma och säkra i arbetet.

Under 2019 drevs 21 olika förbättringsaktiviteter inom Green team. Bland annat mättes mängd kasserad cytostatika och antikroppar med åtgärder, engångslakanoch engångsvärmejackor togs bort. Dialog har också förts med dietister om hur överförskrivning av näringsdryck kan undvikas, rutiner om att minska ensamåkandet för patienter har införts samt att samarbeten med fastighetsförvaltare om optimering av energianvändningen har genomförts.