Roberth Collianders arbete med optimering och hållbarhet på Förvaltning för utbyggd tunnelbana

robertcolliander_214_144_ny
Roberth är tf chef för enheten Teknik på Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Enheten har varit drivande och sammanhållande i de optimeringsarbeten som genomförts. Roberth visat ett stort intresse och engagemang för hållbarhetsfrågorna. Han har lyft frågorna i olika forum och hos ledningsgruppen. Frågorna har hamnat högt upp på agendan och skapat en god grund för förvaltningens fortsatta arbeten med hållbarhet.

Roberth anses vara en stark hållbarhetsambassadör som fortsätter driva arbetet för innovation. Optimeringsarbeten som genomförts är bland annat arbetet för att sänka utbyggnadtionens klimatpåverkan. Beräkningarna visar att klimatgasutsläpp reducerats med ca 40 procent (3 276 ton CO2-ekv) vilket motsvarar 328 svenskars årliga klimatgasutsläpp om en svensk står för 10 ton CO2-ekv per år. Reduceringen sker även i energianvändningen (35 310 GJ) som ger en besparing på 9 808 MWh. Det motsvarar 700 svenskars årliga energianvändning baserat en användning av drygt 14 000 kWh el per invånare och år.

Utbyggnadsprojekten mäter klimatpåverkan genom klimatkalkyler. Målet är att fortsätta arbeta med förbättringsåtgärder för att minska klimatpåverkan. Arbete har också genomförts för att optimera normalsektionen för tunnlar.

En stor klimatbov är mängden betong som behövs men med mindre plattformsrum och smalare tunnlar används mindre betong. Dessutom blir det färre transporter då mindre mängd bergmassor sprängas ut. Arbete med optimering av typstationen har också utförts. Mängden stål och stålkonstruktioner har reducerats och arean på plattformsrummet har minskat med 39 m2 men detta kommer inte påverka resenärerna.

Man har även tittat på säkerhetskoncept för att hitta de mest effektiva lösningarna som uppfyller samhällets krav på en säker och tillgänglig tunnelbana. Ännu ett exempel är det beslut som tagits av ledningen att arbeta med CEEQUAL som verktyg för utbyggnadsprojektens hållbarhetsarbete.