Telemedicin minskar klimatpåverkan och möter patientens behov

telemedicin_214_144
Telemedicinsk utveckling, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset arbetar med att bygga upp, bygga ut och förvalta system för videokonferens och telemedicin. Arbetet påbörjades under mitten av 2000-talet och nu ser vi tydliga vinster för både patienter, våra medarbetare, verksamheternas ekonomi samt inte minst för miljön och klimatet. Telemedicinsk utveckling – Andreas Sundkvist, Kristina Groth och Ola Gran – nomineras till 2015 års miljöpris.

Med stöd av den infrastruktur som byggts upp av enheten för ”Telemedicinsk utveckling” kan Karolinska och SLL idag minska antalet resor samt förbättra vården inom länet och ute i landet. Videokonferenser minskar resandet, spar pengar och tid samt minskar verksamhetens klimatpåverkan.

Med hjälp av infrastrukturen och IT-systemen kan Karolinska och SLL på ett effektivt sätt hjälpa utomlänspatienter utan att patienten behöver förflyttas. Även vård av patienter i hemmet förenklas av att den nationella tjänsten finns och fungerar. Telemedicin är en förutsättning för att möta framtidens krav och för att kunna vårda patienter på deras villkor, oavsett geografisk plats.

2014 genomfördes på Karolinska 22 909 videosamtal med stöd av den infrastuktur som ”Telemedicinsk utveckling” byggt upp. Videosamtalen bedöms ha sparat 17 182 resor, 8 590 arbetstimmar, 5 773 000 kronor samt 34 700 kilogram koldioxid.

Tack vare Telemedicinsk utveckling, Andreas Sundkvist, Kristina Groth och Ola Gran, är Karolinska och SLL en av landets största användare av telekonferens och videokonferensutrustning. Övriga storanvändare är Västra Götalandsregionen, Västerbottens läns landsting samt Region Skåne.